Doe eens duurzaam banner

VIDEOPRODUCTIE DOE EENS DUURZAAM! VAN START

Yvette Watson, Alycia Biekram, Wim Oolbekkink en hun gasten delen best practices met jou
zodat jij direct aan de slag kunt met het behalen van de Sustainable Development Goals!

FMN Coronavirus - banner 2002x605

DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS OP FACILITY MANAGEMENT

Er is veel te lezen, zien en horen over het coronavirus. FMN probeert om de relevante informatie voor het FM-vakgebied te verzamelen. Daarnaast levert FMN als vakvereniging zelf een bijdrage aan het denken en doen over de impact van het coronavirus op ons vakgebied en dagelijks werk. 

Dia 5 - FMN25 2002x605

FMN YOUNG

FMN Young brengt studenten en young professionals samen door iedere twee maanden een activiteit te organiseren. Op alle mogelijke manieren is FMN Young het platform om jou te enthousiasmeren voor de veelzijdigheid van het vakgebied!

Dia 2 - FMN25 2002x605

WORD VANDAAG NOG LID VAN FMN!

Draag bij aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied, groei verder in jouw professionele rol en
vergroot de invloed van het facilitaire netwerk.

Welkom bij FMN Expertteam Circulaire & Inclusieve Economie

Nog niet zo lang geleden was duurzaamheid iets voor de milieuactivisten, tofu-etende utopisten en groene dromers. Met het groeiende bewustzijn dat we de aarde in hoog tempo uitputten en vervuilen en het toenemende enthousiasme voor het gedachtengoed van de circulaire economie, lijken we op een omslagpunt te zijn aangekomen. Steeds meer organisaties zien de urgentie én de potentie van een economie die ecologisch- en sociaal kapitaal waardeert.
 
Het facilitaire werkveld heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van organisaties. Niet alleen zijn gebouwen verantwoordelijk voor 36% van onze totale CO2-uitstoot in Nederland, maar organisaties zijn ook te vergelijken met één groot grondstoffendepot. Het gebouw, de exploitatie, maar ook de bedrijfsvoering creëert een enorme vraag naar grondstoffen: energie, water, materialen als het gaat om kantoorbenodigdheden, en facilitaire services.

De transitie naar een duurzamere economie betekent echter wel een grote omslag in het denken en doen van bedrijven en het is daarom belangrijk dat de facility manager een centrale rol krijgt in dit proces en vertrouwen krijgt vanuit het management om deze transitie door te voeren. De weg naar een circulaire en inclusieve economie zal een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het vakgebied facility management. Het einde van bezit is nabij en de circulaire economie is het enige toekomstbestendige businessmodel.

Waar werken we nu aan?

Thema 1: Circulaire economie

De circulaire economie maakt grondstofkringlopen sluitend. Materialen vertegenwoordigen waarde. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in Nederland. Facility- en huisvestingsmanagers worden de grondstofmanagers van de toekomst. De facilitaire branche maakt de hele cycli van inkoop naar exploitatie tot einde gebruik mee. Om de circulaire economie een versnelling te laten doormaken, is bij uitstek het facilitaire domein geschikt om te experimenteren en ervaring op te doen, zonder te veel risico voor het primaire proces, maar met grote impact op het milieu (met invloed op de totale inkoopketen).

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. Lees hier alles over het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Tevens heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een zeer overzichtelijke site gemaakt. Hier licht het instituut toe waarom een circulaire economie belangrijk is, wat de kansen zijn voor Nederland, wat een circulaire economie inhoudt en hoe Nederland ervoor staat.

Circulair FM
Het facilitaire werkveld heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van organisaties. Ons expertteam heeft o.a. meegewerkt aan de website Wegwijzer afvalvrije kantoren voor de Facility Manager die helder weergeeft welke invloed FM heeft op de invoer van grondstoffen, het gebruik ervan en vervolgens ook de uitstroom van grondstoffen via het afvalcontract.

Circulair bouwen
Ons expertteam heeft meegewerkt aan de Green Deal Circulaire Gebouwen. Daarnaast heeft de RVO veel initiatieven, informatie, praktijkvoorbeelden en ondersteunende subsidies en regelingen op een rij gezet op de website circulair bouwen.

Circulair inkopen
Ons motto is: Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag. Geleerde lessen en relevante documenten zoals aanbestedingsdocumenten staan op de site van PIANOo, het expertisecentrum inkopen van de overheid. Hier vind je ook een aantal handreikingen.

Thema 2: Inclusieve economie

Door de diversiteit aan werk en benodigde capaciteiten kan de facilitaire branche op grote schaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren. Er ligt potentie in het creëren van ruimte binnen facilitaire afdelingen, maar ook in de markt. Door in aanbestedingen afspraken op te nemen over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden facilitaire aanbieders gestimuleerd. Daarnaast zijn er een aantal andere ontwikkelingen te benoemen die een inclusieve economie impuls geven.

Een ‘inclusieve werkgever’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf. De Normaalste Zaak heeft een routekaart gemaakt hoe je door middel van kennis en het delen van ervaringen aan de slag kunt met het creëren van een inclusieve economie.

Sociale ondernemers kunnen je helpen bij het realiseren van je maatschappelijke doelstellingen. Alycia Biekram schreef een whitepaper over de kansen van sociaal ondernemerschap binnen het facilitair management. Via Social Enterprise NL vind je maatschappelijke bedrijven die actief zijn in het facilitaire domein.

Bij aanbestedingen van de overheid is social return sinds 2011 een verplicht contractpunt. Er wordt een inspanning van minimaal 5% besteed aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daphne Kabbedijk heeft een whitepaper geschreven over de ervaringen, kennis en de obstakels van social return in het facilitaire werkveld.

Didi Stoepman heeft als afstudeerder onderzoek gedaan naar de wijze waarop de inclusieve ontwikkelingen bij kunnen dragen aan een versnelde transitie richting een circulaire economie. Lees hier het artikel in Facto.

Thema 3: Klimaat

Het klimaat verandert voortdurend. Echter de snelheid van klimaatverandering in de afgelopen eeuw is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het relatief stabiele klimaat van de eeuwen daarvoor. Met grote zekerheid heeft de wetenschap vastgesteld dat deze verandering wordt veroorzaakt door de mens. Mede door het gebruik van fossiele brandstoffen is de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO₂, toegenomen. Door de stijging van de concentratie broeikasgassen. Hierdoor komt er meer stralingsenergie van de zon binnen dan er aan warmtestraling uitgaat. Dit wordt ook wel het ‘broeikaseffect’ genoemd. Het gevolg is dat onze aarde opwarmt, met ernstige negatieve effecten tot gevolg.

Ook Nederland dient haar bijdrage te leveren aan het voorkomen van de wereldwijde opwarming van de aarde door het realiseren van de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Hierin is afgesproken om de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden, met als streven de opwarming te beperken tot 1,5°C. In de Nederlandse Klimaatwet is opgenomen dat Nederland in 2030  minimaal 49 procent minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990, en in 2050 dient er 95% minder broeikas te worden uitgestoten ten opzichte van 1990.

Gebouwen zijn op dit moment verantwoordelijk voor 36% van de Nederlandse CO₂-uitstoot. De facilitaire branche is de grootste beïnvloeder van energieverbruik van kantoororganisaties. Alle kantoorpanden in Nederland groter dan 100 m2 moeten uiterlijk in 2023 minimaal energielabel C hebben, en zelfs energielabel A in 2030. Daarnaast werkt de overheid aan een wet die het energieverbruik in kantoren beperkt tot maximaal 50 kWh per vierkante meter.

De facilitaire branche heeft een leidende rol in de missie om vastgoed te verduurzamen. Zij is verantwoordelijk voor het uitvragen van een goede energieprestatie van het gebouw, het energiebeheer en vervoer en heeft daarmee veel invloed op de grootste CO₂-dragers van organisaties. Het gedrag van medewerkers is van cruciaal belang voor het realiseren van de  duurzaamheidsdoelstellingen. De totale bijdrage die het facilitaire vakgebied kan leveren om de klimaatdoelen te behalen is daarmee immens.

Met het facilitaire werkveld heeft FM dus een grote verantwoordelijkheid om proactief de impact van haar producten en diensten op een duurzame wereld van morgen te verkleinen. Hierbij gaat het niet alleen om de aspecten waar we direct invloed op hebben, maar vooral ook om de indirecte invloed, waarbij we samen met leveranciers en afnemers de impact verlagen.

Dutch Green Building Council heeft enkele jaren geleden het initiatief Deltaplan Duurzame Renovatie gestart om het Parijsakkoord van 2015 te vertalen naar heldere doelstellingen voor de gebouwde omgeving. Het initiatief voor het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad ligt voor een belangrijk deel bij organisaties en bedrijven in Nederland die gebruikmaken van deze gebouwen. De rol van de facility manager, als vertegenwoordiger van de eindgebruiker, willen we versterken in dit deltaplan. Daarom hebben DGBC en FMN de handen ineengeslagen om de werkgroep ‘Eindgebruiker’ te organiseren.

Op deze pagina lees je meer over de klimaatopgave en de rol van FMN hierin.

Waar kun je ons voor benaderen?

We bieden de leden van FMN een platform voor het ontwikkelen van kennis (met behulp van onderzoek, praktijkcases, whitepapers en artikelen), het delen van inspiratie (door middel van presentaties, columns, discussies en workshops) en het verbinden met iedereen in het vakgebied (zowel binnen FMN als daarbuiten). De kennis die we ontwikkelen maken we toegankelijk via de website van FMN, de E-zine en artikelen in vakbladen en we zijn een stevige gesprekspartner voor de leden van FMN, aanpalende organisaties en de media als het gaat om duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Om onze doelstellingen te realiseren werken we samen met vele partners in het netwerk: Alumni verenigingen FM, Cirkelstad, CB23, Leernetwerken RWS, Dutch Green Building Council, Duurzaam Gebouwd, CFP Green Buildings, Green Deal Circulaire Gebouwen, Green Deal Circulair Inkopen, Kantoor vol Energie, Stroomversnelling, MVO Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Social Enterprise Nederland.

Wie zijn wij?

De leden van ons expertteam hebben een hart voor de circulaire & inclusieve economie. Hieronder lees je meer over hen.  

 

Yvette Watson; voorzitter expertteam en mede-eigenaar PHI Factory. Yvette helpt organisaties te versnellen naar een circulaire economie. Ze geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de bewustwording dat het facilitaire werkveld als geen ander invloed heeft op de duurzaamheidsprestatie van organisaties. Yvette adviseert organisaties bij het vormen van een sterke strategie of het ontwikkelen van duurzame en circulaire concepten in de praktijk. Regelmatig geeft zij inspiratiesessies om organisaties bekend te maken met de kansen van circulaire economie. Daarnaast participeert zij actief in programma’s die verduurzaming versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen en het Deltaplan Duurzame Renovatie van DGBC. Tevens is zij samen met Jan Terlouw initiatiefnemer van www.toekomststoel.nl.

Mail Yvette

 

Ronald Remijn; districtmanager bij Veolia. Begonnen als facility manager is Ronald gespecialiseerd in duurzame en economische energie-oplossingen in de gebouwde omgeving.  Hij heeft altijd een focus op het reduceren van energie en het hergebruiken van restproducten en heeft daarnaastveel ervaring op het gebied van het bedenken en realiseren van een uitgebreide reeks oplossingen met betrekking tot energie, water en materialen met als doel vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie. Daarnaast beschikt Ronald over veel expertise op het gebied van duurzame energie-oplossingen waaronder biomassa en energie-bodemopslagsystemen, energiemonitoring en energiemanagement, energie audits (EED), onderhoud en beheer complexe technische installaties, circulaire economie en het realiseren van duurzame projecten.

Mail Ronald

Katja Nelissen; beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie bij ProRail. Katja is na jarenlange ervaring in de FM-wereld binnen ProRail overgestapt naar de afdeling duurzaamheid. Als beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie adviseert ze (infra- en stations-) projecten over duurzaamheid en de aanpak duurzaam werken. Daarnaast houdt ze zich bezig met circulair materialenbeleid. Haar kracht is het brengen van energie en enthousiasme in het geloof dat circulariteit de toekomst heeft.

Mail Katja

 

Rob Klinkert; senior portfolio manager facility management bij PWC. Rob is altijd werkzaam geweest binnen het facilitaire domein. In de afgelopen jaren is hij vooral actief geweest als facilitair adviseur en daarnaast heeft Rob een groot aantal interim klussen gedaan. De laatste jaren is Rob bij PwC actief als portfolio manager. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het facilitaire beleid op de portfolio’s. Hierbij heeft duurzaamheid en circulariteit impact op elk portfolio. Dit is mede ingegeven in de ambitie van PwC om in 2030 volledig circulair te zijn. 

Mail Rob

Alycia Biekram; projectmanager PPS bij Facilicom Solutions. Alycia is werkzaam binnen diverse PPS- (DBFMO-) opdrachten waarin zij de (facilitaire) exploitatiebelangen binnen PPS-projecten bewaakt en vormgeeft. In deze complexe projecten met vele (facilitaire en organisatorische) thema’s voelt zij zich als een vis in het water. Het doorzien van alle raakvlakken, belangen en impact maken het werk uitdagend. Van thema’s rond het menselijke aspect binnen duurzaamheid gaat haar hart sneller kloppen. Zij probeert zich daarom hard te maken voor een inclusieve economie. Momenteel is Alycia werkzaam bij Facilicom Solutions (FS) als projectmanager PPS/DBFMO.

Mail Alycia

Chantal Spruit; zelfstandige in online duurzaamheidsadvies en procesbegeleiding. Chantal wil met haar werk het facilitaire werkveld helpen haar potentieel te bereiken in de duurzaamheidsopgave. ‘‘Facility managers zijn de ‘undercover sustainability heroes’. Juist FM zal het verschil gaan maken’’, aldus Chantal. Chantal is aangesloten bij dit expertteam om deze transitie makkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Zij is gepassioneerd, gemotiveerd en gaat vol enthousiasme nieuwe uitdagingen aan. Haar liefde voor de natuur laat ze terugkomen in zowel haar werk- als privéleven door hedendaagse concepten als biophilic design en ecofullness.

Mail Chantal

Theo Peters; adviseur duurzame bedrijfsvoering en energiemanagement bij Achmea. Theo is een ervaren professional met bewezen vaardigheden in alle facetten van corporate real estate management. Hij heeft veel ervaring in CSR management en duurzaam beheer en onderhoud, en energiemanagement in een facilitaire omgeving. Theo heeft een lange adem, is een passionele innovator en ambassadeur voor verduurzaming en hij zet graag zijn tanden in uitdagingen.

Mail Theo

Nynke de Jong; programma-manager circulariteit bij FMHaaglanden. Vanuit haar facilitaire en bedrijfskundige achtergrond werkt Nynke met gedrevenheid en enthousiasme aan het realiseren van een meer circulair facilitair vakgebied. Met die reden is zij aangesloten bij het Expertteam C&IE. Als programmamanager circulariteit begeleidt zij FMHaaglanden in deze transitie naar een meer duurzame en circulaire organisatie. FMHaaglanden is één van de grootste facilitaire organisaties van Nederland en levert facilitaire producten en diensten aan 30.000 gebruikers binnen de ministeries in Den Haag. Nynkes expertises zijn circulaire FM, strategie en visievorming, verandermanagement en implementatiekunst. 

Mail Nynke

 

Frans Joosstens; senior lecturer bij De Haagse Hogeschool. My personal vision is ’let us work together for a better and fairer future for everyone‘. Corporate Social Responsibility appeals to me because of the positive thoughts it include. Moreover, the cooperative, refreshing and innovative characteristics from sustainable developments suits me as well. I am a driven, enthusiastic person and a practical organizer. Curious, critical, independent and responsibility are qualities that fits me.

Mail Frans

Marleen Burger; project- en interimmanager bij Humanagement. Marleen Burger is een young professional werkzaam bij Humanagement, een onafhankelijk managementbureau dat gespecialiseerd is in facility management. Marleen pakt facilitaire vraagstukken met vol enthousiasme op en is zeer accuraat in haar werk. Het doel is om organisaties te allen tijde ‘groener’ achter te laten. Ze steekt graag haar handen uit de mouwen om duurzame ambities te vertalen naar een pragmatische aanpak. Zo heeft ze een zorginstelling in Noord-Brabant geholpen met het behalen van het certificaat van de Green Deal Milieuthermometer Zorg. Marleen: “Een aantoonbare essentiële bijdrage leveren aan het (groene) succes van een organisatie. Dát is waar ik voor ga!”

Mail Marleen

 

Documenten