Doe eens duurzaam banner

VIDEOPRODUCTIE DOE EENS DUURZAAM! VAN START

Yvette Watson, Alycia Biekram, Wim Oolbekkink en hun gasten delen best practices met jou
zodat jij direct aan de slag kunt met het behalen van de Sustainable Development Goals!

FMN Coronavirus - banner 2002x605

DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS OP FACILITY MANAGEMENT

Er is veel te lezen, zien en horen over het coronavirus. FMN probeert om de relevante informatie voor het FM-vakgebied te verzamelen. Daarnaast levert FMN als vakvereniging zelf een bijdrage aan het denken en doen over de impact van het coronavirus op ons vakgebied en dagelijks werk. 

Dia 5 - FMN25 2002x605

FMN YOUNG

FMN Young brengt studenten en young professionals samen door iedere twee maanden een activiteit te organiseren. Op alle mogelijke manieren is FMN Young het platform om jou te enthousiasmeren voor de veelzijdigheid van het vakgebied!

Dia 2 - FMN25 2002x605

WORD VANDAAG NOG LID VAN FMN!

Draag bij aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied, groei verder in jouw professionele rol en
vergroot de invloed van het facilitaire netwerk.

Dossierpagina FMBIM

Bouwwerk Informatie Management (BIM) maakt gedurende de totale levenscyclus van gebouwen uitwisseling van informatie (3D-geometrie en assetdata) over eigenschappen en gebruikte materialen mogelijk. De Bouw Digitaliseringsraad (BDR) ontwikkelt met eigenaren, ontwikkelaars, architecten, investeerders, bouwers, installateurs, beheerders, softwareleveranciers en facility managers een Digitaal Stelsel. Fred Kloet coördineert de ontwikkeling van een FMBIM-protocol op basis van de ‘GebruiksAgenda Technologie 2025’ van FMN.

Scope

Digidealgo

FMN is lid van De Bouwagenda Bouwcoalitie en deelnemer aan de DigiDealGO, voortkomend uit het thema Digitalisering & Informatisering. Op basis van onze notitie ‘GebruiksAgenda Technologie 2025’ van september 2017 zijn een groep leden en adviseurs onder leiding van ons Expertteam Technologie gaan meewerken en/of meelezen in het coördinatieteam en expertgroepen van de DigiDealGO. Als vertegenwoordiger van de gebruiker van de gebouwde omgeving (besteding 2017 € 75,2 miljard, inclusief huur/eigendomskosten vastgoed) hebben wij kennis en relaties ingebracht. Via ons expertteam is het FM-domein ook verbonden met het BIM Loket. Wij hebben via onze expertteamleden in 2018 een forse in-kind bijdrage geleverd en voor duiding van BIM in het FM-domein gezorgd. Met de informatiebehoefte van de gebruiker als uitgangspunt en stakeholder in de levenscyclus van de gebouwde omgeving en met onze GebruiksAgenda (zie elders voor volledig document) als thematische route voor het realiseren van concrete toepassingen: 
1. ‘Gezonde werkomgeving door technologie’ (veiligheid, comfort in scholen, uni’s, etc.);
2. ‘Medewerkers mobiliteit’ (nieuwe vormen, OV, kadaster, sensoren, infrastructuur);
3. ‘VR/AR/MR’ (impact op Human Capital en samenwerking, sourcing, etc);
4. ‘Design Thinking & Servitization’ (vastgoed-as-a-service, Smart Building, wendbaarheid, etc.);
5. ‘HR: Anytime/Anywhere’ (intelligente assets verbinden en verduurzamen relatie wonen/werken).
Het recente marktonderzoek dat door Twynstra Gudde is uitgevoerd bevestigt de actualiteit van onze GebruiksAgenda. De opbrengsten van digitalisering van de gebouwde omgeving voor eindgebruikers zijn daarmee op hoofdlijnen kwalitatief geschetst.

 
Rol FM

Expertteam Technologie

Onze strategische, faciliterende en aanjagende betrokkenheid bij de digitalisering van de gebouwde omgeving en toepassing van het BIM-concept door FM is gewenst. Voor het vervolgen van onze route is continuering van onze samenwerking met ‘de Bouw’ dus logisch. Onze nieuwe rol dient echter zowel inhoudelijk als organisatorisch te passen bij onze rol in de levenscyclus: gebruiker van de gebouwde B&U-omgeving en klant van opdrachtgevers in de bouw- en vastgoedsector, zoals het Rijksvastgoedbedrijf.
 
Wij zijn daartoe in overleg met het DigiTeam en het Rijksvastgoedbedrijf een versnellingsproject gestart dat ‘aan de voorkant’ voor borging en ‘aan de achterkant’ voor eenvoudige levering van de door de beheerder/dienstverlener/FM/gebruiker benodigde informatie moet zorgen. Het is een project dat gebruikmaakt van het BIM Loket voor de organisatie en presentatie van haar activiteiten en resultaten. Daarnaast sluit het project aan bij de projecten van HOI-UVIP (Universitair Vastgoed Informatie Platform) en Aedes en het versnellingsproject van RVB (GIS+BIM) met FMHaaglanden. Wij willen echter ook het 'BIM-ILS voor FMIS-project' (geleid door Jan-Fokke Post) van een vijftal FM-softwareleveranciers (TOPdesk, Spacewell, IBIS, Ultimo en Planon) versnellen en IFM-providers en FM-organisaties helpen bij de ontwikkeling van hun roadmap naar FMBIM, zooals Facilicom dat haar B30-project als case wil inbrengen voor realisatie van concrete toepassingen in lijn met onze GebruiksAgenda. En het Van Gogh Museum en andere musea voor het verbimmen van huisvesting, diensten en tentoonstellingen. FM-organisaties willen naast vermindering van faalkosten (10-20% door ontbrekende en foutieve informatie) de business-case voor BIM op basis van de waarde voor eindgebruikers maken. Voorbeelden hiervan zijn: minder ziekteverzuim, meer werkgeluk en welzijn, energiebesparing, ontwikkeling van materialenpaspoorten,  het houden van virtuele BHV-oefeningen, optimalisatie van ruimtebeheer optimaliseren en het duurzaam en circulair vormgeven van FM. Oftewel de thema’s van onze GebruiksAgenda. Silo-overstijgend informatiemanagement ten dienste van de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving kan dit mogelijk maken, maar dat moet wel in een basis FMBIM Protocol met ILS ‘aan de voorkant’ worden uitgevraagd. 
 
Dit basis FMBIM Protocol met ILS voor de B&U willen wij ontwikkelen, aansluitend op het bouwprojectgerichte protocol ontwikkeld door de werkgroep Nationaal Model BIM Protocol 0.9 van de Bouw Informatie Raad. De door Aedes, HOI-UVIP en softwareleveranciers ontwikkelde ILS en een omschrijving van de rol van BIM Regisseur OG/G (opdrachtgever/gebruiker) worden hierbij geïntegreerd. Het resultaat willen wij na oplevering in beheer geven aan het BIM Loket. 
 
Met ons versnellingsproject willen we aansluiten bij leerervaringen in de bouwsector. Niet dezelfde fouten maken en samen een stap voorwaarts zetten. Zorgen voor duiding, vraag-aggregatie en domeincoördinatie. Voorkomen dat FM als de lineair volgende sector in de levenscyclus opnieuw het wiel uit wil of moet vinden, maar juist direct kan starten met de gevraagde informatie die zij actueel kan houden gedurende de levenscyclus. Maar we willen ook inhoud en draagvlak geven aan ‘De Nieuwe Vraag’, zoals die door hierboven genoemde organisaties wordt gesteld. En dit alles zoveel mogelijk binnen de kaders van ‘Het Huis’, de 2-pager, het programma én gefaciliteerd door de governancestructuur van de DigiDealGO.


Links

• BIM, BAM, BOOM!
• BIM voor restaurant-inrichting
• BIM voor FM door IFMA
• Digital Twins & BIM


Documenten

• GebruiksAgenda Technologie 2025
• Versnellingsproject FMBIM Protocol (binnenkort beschikbaar)
• Business case FMBIM door IFMA (binnenkort beschikbaar)

<< Expertteam Technologie