Leden FMN kiezen drie nieuwe bestuursleden

Tijdens de FMN najaars-ALV kozen de leden van FMN gisteren drie nieuwe bestuursleden en werden Natalie Hofman en Erik de Jonge herbenoemd als voorzitter respectievelijk penningmeester. De nieuwelingen in het bestuur zijn René de Vos (secretaris), Mira Bloemen-Bekx (bestuurslid Onderwijs) en Renske van der Heide (bestuurslid Professionele Groei). Laatstgenoemde volgt Edwin Bodaan op in het bestuur.

Edwin Bodaan was zes jaar lang bestuurslid en heeft in die rol een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de ‘ontmoetingsfunctie’ binnen de vereniging. Voorzitter Natalie Hofman bedankte Edwin voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar en de aanwezige leden ondersteunden dat met een daverend applaus.

De leden stelden tijdens de ALV verder de begroting voor 2020 vast. Ook stemden de leden in met de voorgestelde procedure voor het zoeken van een opvolger van Natalie Hofman, die tijdens de volgende ALV als voorzitter zal afzwaaien vanwege het bereiken van haar maximale bestuurstermijnen. Tot slot werden de leden geïnformeerd door Hans Topée, Lex Janssen, Tjerk Rintjema en Wil Gooskens over de voortgang in het project DOEN en kon er mee gediscussieerd worden aan de hand van een aantal stellingen.

De concept-notulen van de ALV worden binnenkort gepubliceerd op het ledennet.