Column: Business Case Thinking: een zure appel die vooral heel fris blijkt te smaken

Facility managers hebben als opdracht ‘fit for use’ omgevingen en bijbehorende services te ontwikkelen, te (laten) leveren en te managen binnen doorgaans krappe budgetten. Daarom ook dat de facility management-opleiding van Zuyd Hogeschool, Business Case Thinking als een rode draad door het curriculum weeft.

Beginnend beroepsbeoefenaren moeten vaardig worden in het inschatten van kosten, te verwachten opbrengsten, oog hebben voor juridische- , ecologische- , ethische obstakels en kunnen denken in termen van kansen. Kansen zoals het creëren van workplaces waar mensen kunnen floreren, productief kunnen zijn, waarde kunnen toevoegen, werkplaatsen die ook makkelijk aan te passen zijn en daarnaast het liefst multipurpose en uiteraard duurzaam. Dat is een hele mond vol, zo realiseren we ons. Maar we hebben te lang en te vaak vanuit het werkveld gehoord dat deze kennis en vaardigheden onmisbaar zijn in de praktijk. Daarom hebben we al een start gemaakt met het derde jaar waarin de blokken Service Design gevolgd door Operations Management aan elkaar gevlochten worden door Business Case Thinking. Verderop gaan we in op ratio achter de verdere uitrol hiervan.

FM-trends en Business Case Thinking
Gelukkig is er de laatste jaren een trend waarneembaar dat facility managers in een eerder stadium betrokken worden bij het realiseren van omgevingen en werkplekken die ze naderhand mogen faciliteren. Juist in de eerste stadia worden beslissingen genomen die grote impact hebben op het gebruik van ruimtes, het comfort dat eindgebruikers ervaren, de footprint die het gebruik van ruimte met zich mee brengt en op exploitatielasten (denk aan kosten voor schoonmaakonderhoud en het in de lucht houden van technische installaties). Bij onze master Facility & Real Estate Management (FREM) integreren we daarom de wereld van de hard- en de soft-services met elkaar; dat leidt tot effectieve  en efficiënte (werk)omgevingen waarin mensen kunnen floreren.

Bedrijfseconomie en Planning & Control integreren we in de bachelor Onderwijs. Alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de haalbaarheid van een business case te doorgronden en daarmee het realiteitsgehalte van plannen te toetsen, wordt in doorlopende leerlijnen met een toenemende complexiteit in het curriculum verweven. Dat we hierbij aandacht aan life cycle costing besteden is vanzelfsprekend; zo komen we tot de economisch meest gunstige afweging én dienen we duurzaamheidsdoelstellingen. Economie en ecologie in elkaars verlengde: veel mooier wordt het niet!

Een andere trend waar we hier zeker niet aan voorbij willen gaan is de vermaatschappelijking van facility management. Wij zien goede kansen voor ‘facilitators’ om ook buiten de B2B-sfeer van toegevoegde waarde te zijn (in de B2C-sfeer dus). Economische en maatschappelijke veranderingen leiden er namelijk toe dat de shift van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat duidelijk is ingezet. Mensen moeten meer verantwoordelijkheid zelf pakken. Dat gaat vaak goed en ‘als vanzelf’. Voor mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren ligt dat anders. Die hebben behoefte aan support. Naast de formele support en zorg is er steeds vaker behoefte aan informele support. Support vanuit de buurt, de wijk, de woongemeenschap. Niet in alle buurten gedijt deze beoogde participatiesamenleving even goed. Soms is er wat extra steun nodig, iemand die verbindt, de weg weet bij gemeente en instituties, samenwerking bevordert, een project op stoom helpt. En juist in dergelijke situaties zien we de FM-opgeleide hbo’er als facilitator die in staat is een boost te geven aan de ‘samenredzaamheid’ van de betreffende gemeenschap. Daarin verenigt deze facilitator skills op het gebied van bedrijfskunde (!), verandermanagement en ‘bruggen bouwen’.

Er zijn voldoende redenen om Business Case Thinking  een belangrijker plek te geven in het onderwijs; studenten snappen ook best dat dit nodig en nuttig is. Het is onze uitdaging ze te laten ervaren dat een zure appel na een eerste hap vooral heel fris blijkt te smaken! Dan zullen ze ook een beetje van Business Case Thinking gaan houden…


Joop van Duren, PhD
Lector Facility Management, Zuyd Hogeschool, Heerlen

Iedere maand wordt een column geschreven door een vertegenwoordiger van iedere hbo FM-opleiding in Nederland. De eerste column van Jaap Kloos (De Haagse Hogeschool) lees je hier. Voor de tweede column uit de reeks, geschreven door Wil Gooskens (Breda University of Applied Sciences), klik je hier.