Verdiepen

FMN is de aanjager op het gebied van kennis, onderzoek en onderwijs en gaat als opinieleider en belangenbehartiger samen met haar leden voorop in het ontdekken van het vakgebied van de toekomst. Via verschillende expertteams brengt FMN professionals bij elkaar die gezamenlijk de uitdagingen van de 21e eeuw aangaan. Als FMN-lid heb je toegang tot de artikelen en whitepapers die deze expertteams delen.

Expertteams

FMN heeft expertteams (voorheen 'expertgroepen') die zich verdiepen in het vakgebied van facility management en bijdragen aan vakvernieuwing op basis van een projectgedreven structuur. Leden van FMN kunnen extra informatie krijgen over deze thema's. De thema’s worden door het bestuur en in samenspraak met de leden vastgesteld. Het bestuur benoemt de leden van de expertteams.

Rond deze thema's zijn er expertteams opgesteld:

Hieronder zie je een indicatief plaatje van de opzet.

Momenteel denken we na over het verstevigen van onze regionale aanwezigheid. Wil jij meer weten of betrokken worden bij één van de expertteams? Neem dan contact op met verenigingsmanager Roel Masselink.

 • Technologie

  Technologie en data zijn de gamechangers van nu. Technieken die vijf jaar geleden nog niet bestonden, creëren nu nieuwe kansen voor groei. Het expertteam Technologie is op zoek naar ontwikkelingen die over twee tot vijf jaar binnen onze branche mainstream zijn.

  Dat doen we door ontwikkelingen te duiden en de eerste toepassingen te ondersteunen in hun ontwikkeling door deze zichtbaar te maken aan onze vakgenoten. Daarnaast vertegenwoordigen wij de branche wanneer afspraken of standaarden rond nieuwe technologie worden ontwikkeld. Omdat technologie uiteindelijk zijn weg vindt naar alle aspecten van ons vak, werken we samen met andere teams binnen FMN. Bijvoorbeeld met het expertteam Circulaire en Inclusieve Economie, omdat technologie een steeds grotere bijdrage levert aan duurzame ontwikkelingen. Of met het expertteam Huisvesten, omdat het gebouw steeds meer verweven raakt met technologie.

  De belofte van nieuwe technologie kent veel hypewoorden. Voor nu zijn dat big data, drones, robotisering, augmented, virtual & mixed reality, BIM, AI, ambient computing, internet of things, 3D-printing, quantified self & wearables, smart & intelligent buildings, smart grid, voice assistant en nudging. Soms blijft het bij de belofte, andere technologieën vinden snel hun weg naar mainstream.

  Meer informatie
 • Circulaire en Inclusieve Economie

  In een wereld waarin grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden is het van belang dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen en op een andere manier met die grond- en hulpstoffen omgaan. Dat vergt een andere manier van denken, maar biedt ook vanuit een welgemeend eigen belang van bedrijven, nieuwe kansen. Facility management kan – ook volgens MVO Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe, circulaire en inclusieve economie. Beter energiemanagement geeft een bedrijf niet alleen een groener imago, het kan ook helpen met kostenbesparing. De transitie naar een duurzamere economie betekent echter wel een grote omslag in het denken en doen van bedrijven en het is daarom belangrijk dat de facility manager een centrale rol krijgt in dit proces en vertrouwen krijgt vanuit het management om deze transitie door te voeren. Het circulaire (en inclusieve) denken zal een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het vakgebied facility management. FMN bemoeit zich daarom actief met dit thema en is bijvoorbeeld partner bij de Green Deal Circulaire Gebouwen en actief lid van het Platform Duurzame Huisvesting.

  Het expertteam houdt zich ook bezig met sociaal ondernemerschap.

  Meer informatie
 • Werken

  Mensen komen nooit naar kantoor voor de vierkante meters, werkstations of ICT-voorzieningen. Een goede werkomgeving kenmerkt zich door de droom te visualiseren, denk aan het grote standbeeld voor het hoofdkantoor van Pixar Animation Studios, en door de noodzaak voelbaar te maken, te laten zien waar de werknemers het allemaal voor doen. Het gaat om het gevoel ergens deel van uit te kunnen maken. Je energie bij elkaar te kunnen brengen om gave dingen neer te zetten die er daarvoor niet waren. Dat zijn belangrijke vraagstukken die een facility manager moet beantwoorden bij de inrichting van een kantoorpand.

  Het kantoor, het gebouw is een middel om mensen effectief en enthousiast hun bijdrage te laten leveren. Door de mens – en niet het gebouw – centraal te stellen kunnen mooie dingen worden bereikt. Het vakgebied facility management doet dat en kan daardoor waarde toevoegen aan organisaties.

  Meer informatie
 • Waardecreatie en Nieuwe Businessmodellen

  Mensen worden voortdurend emotioneel, cognitief, fysiek en in hun gedrag
  beïnvloed door de serviceomgeving waarin ze zich bevinden. Deze effecten
  zijn onmiskenbaar. We kunnen oprecht blij worden van een inrichting, het
  lastig vinden ons te concentreren in een kantoortuin, het benauwd krijgen in
  een open ruimte, maar ook (on)bewust in een winkel langer verblijven. De
  uitdaging van facility management is om waarde te creëren voor organisaties,
  ongeacht kantoor-, zorg-, onderwijs- of winkelomgeving. Dit kan ze, door
  doelgericht faciliteiten en diensten zo te ontwerpen en in te zetten dat ze
  bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en een positief effect
  hebben op prestaties van mensen en de uitkomst van primaire processen. Hoe
  ze dat doet, kent een veelheid aan modellen, variërend van zelf doen,
  samenwerken met leveranciers (outsourcing), een publiek-private
  samenwerking, DBFMO-contracten en hybride vormen (o.a. serviced offices). De
  expertgroep Waardecreatie en New Business Models gaat hiertoe de why, how en
  what vragen beantwoorden ten aanzien van waardecreatie door FM en het
  spectrum schetsen van toekomstige business modellen en hun relevantie om FM
  te organiseren.

  Meer informatie
 • Huisvesten

  De maatschappelijke omstandigheden en verantwoordelijkheden maken duidelijk dat we op een nieuwe manier met de ontwikkeling en het beheer van ons vastgoed moeten omgaan. Moeten we nog meer gebouwen bouwen als er een groot deel leegstaat? Hoe kunnen we overgaan tot revitalisatie? Is het helder uit welke componenten en specificaties de huisvesting voor de gebruiker bestaat en hoe die gecontracteerd gaat worden?

  Dit zijn elementen die van grote invloed zijn op onze omgeving en de financiële positie van organisaties. Het vakgebied facility management levert – vanuit de focus op de eindgebruiker – een belangrijke bijdrage aan de antwoorden op deze vragen. Het FMN-expertteam Huisvesten doet dit met de projecten assetmanagement, BIM, contractering, energiebeheersing en ROZ. Ook participeert het expertteam in het Platform Duurzame Huisvesting en het overleg Aanpak Leegstand Kantoren.

  FMN is daarmee actief betrokken bij de vraagstukken over huisvesten en draagt zo bij aan vakonderhoud, vakvernieuwing en waardecreatie voor bedrijven.

  Meer informatie

Vakinhoudelijke commissies

FMN heeft twee vakinhoudelijke commissies die zich bezighouden met de vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied.

 

 • Commissie Onderwijs

  De commissie Onderzoek is het platform voor het reguliere onderwijs binnen FMN en heeft de volgende taken:

  • Bevorderen van de aansluiting tussen praktijk en onderwijs door beïnvloeding van het curriculum
  • Ontsluiten van vakvernieuwende en opinieleidende kennis; en
  • Ontwikkelen van loopbaantrajecten onder meer in het kader van ‘een levenlang leren’
 • Commissie Onderzoek

  FMN is op dit moment bezig met een herpositionering van de Commissie Onderzoek binnen de nieuwe organisatie. In essentie gaat de Commissie Onderzoek zich bezighouden met het ondersteunen van (individueel en institutioneel) onderzoek dat leidt tot vakvernieuwende en/of opinieleidende kennis en informatie.