Wijzigingen na fusie met NFC Index

Met het passeren van de akte van fusie begin dit jaar is de fusie tussen FMN en NFC Index officieel een feit. FMN en NFC Index zijn één vereniging geworden die naar buiten treedt onder de naam FMN en waarbinnen NFC Index als productnaam blijft bestaan voor de alom bekende en vertrouwde benchmark.

Op deze pagina informeren wij jou als lid over wat de fusie concreet betekent voor jouw lidmaatschap en de wijze van contributie-inning. In de praktijk zullen de veranderingen voor de meeste leden zeer beperkt zijn en verandert er hooguit formeel iets.

Wil je alle regels rondom het lidmaatschap nog eens nalezen? Op de pagina www.fmn.nl/reglementen vind je de statuten en het huishoudelijk reglement zoals die vanaf 1 januari 2018 gelden.

FMN-lidmaatschap tot 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 kende FMN alleen persoonlijke leden (natuurlijke personen). Voor bedrijven en organisaties was het niet mogelijk om als bedrijf of organisatie lid te zijn van FMN. Wel fungeerden veel organisaties als zogenaamde ‘derde-debiteur’ voor één of meer van hun medewerkers*). Iemand die tot 1 januari 2018 lid van FMN werd kon steeds aangeven of de factuur voor het lidmaatschap naar het lid zelf of naar een ander (bijv. de werkgever) gestuurd mocht worden.

In de praktijk ervoeren veel organisaties dat zij door het betalen van de contributie voor één of meer van hun medewerkers zelf al lid zijn van FMN, maar formeel waren zij dat niet. Een derde-debiteur die voor meerdere leden de contributie betaalde, kon aanspraak maken op een debiteurenkorting op basis van een staffel. 

*) Ook zzp’ers die de factuur op naam van hun bedrijf ontvangen worden formeel als ‘derde-debiteur’ gezien.

Wat betekenen de nieuwe regels concreet voor jou?

De belangrijkste vraag in het kader van de fusie is of jij zelf (formeel) lid blijft of dat jouw persoonlijke lidmaatschap wordt overgeheveld naar een ‘bedrijfslidmaatschap’.

• Situatie A: Je ontvangt en betaalt zelf de contributiefactuur

In deze situatie verandert er door de fusie helemaal niets voor jou. Jij blijft zelf lid als natuurlijk persoon lid van FMN, wij sturen jou de contributiefactuur en je betaalt deze ook zelf aan FMN. Dit is alleen anders wanneer er een uitzonderingsituatie voor jou geldt (hierover lees je verderop op deze pagina meer).

•  Situatie B: Een ander ontvangt en betaalt voor jou de contributiefactuur van FMN

Betaalde tot op heden jouw werkgever of een andere derde jouw contributie, dan bestaat de mogelijkheid dat jouw werkgever of die derde als organisatie een lidmaatschap van FMN aangaat en dat jij onder dit ‘bedrijfslidmaatschap’ als ‘deelnemer’ wordt geregistreerd. Alle organisaties die ‘derde-debiteur’ zijn voor één of meerdere leden ontvangen hierover een brief van FMN.

Wil jouw werkgever of die andere derde géén bedrijfslidmaatschap aangaan voor (alle) personen waarvoor zij tot op heden contributie betalen, dan moet jouw derde-debiteur daarvoor zelf actie ondernemen. Als jouw derde-debiteur jou niet onder een bedrijfslidmaatschap laat vallen, verandert er dit jaar voor jou nog niets. Maar met ingang van 1 januari 2019 ontvang en betaal je zelf als lid de contributiefactuur (tenzij jij je via een ander bedrijfslidmaatschap hebt geregistreerd).

Alle derde-debiteuren ontvangen van FMN een aparte brief met daarin de stappen die zij moeten zetten. Zij worden in de brief ook gevraagd jou goed te informeren.FMN-lidmaatschap vanaf 1 januari 2018

Het lidmaatschap kan sinds 1 januari 2018 op naam staan van zowel een natuurlijke persoon als van een organisatie. Onder elk lidmaatschap wordt één of meer natuurlijke personen geregistreerd die door deze registratie toegang krijgen tot de voordelen van het FMN-lidmaatschap. We noemen deze ‘geregistreerde’ voor het gemak ‘deelnemer’.

Wanneer het lidmaatschap op naam staat van een natuurlijke persoon, dan zijn lid en deelnemer dus één en dezelfde persoon. Wanneer het lidmaatschap op naam staat van een organisatie, dan is het lid formeel die organisatie en zijn de deelnemers de natuurlijke personen die onder dit lidmaatschap worden geregistreerd.

Voor iedere deelnemer die onder het lidmaatschap geregistreerd staat, is een contributiebedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vraag of de deelnemer ‘professional’, ‘young professional’ of ‘student’ is. Dit verschilt ook niet van de situatie zoals tot 1 januari 2018 het geval was. Ook de hoogte van de contributietarieven is niet gewijzigd.

Deelnemers van wie het lid vóór 1 december doorgeeft dat deze moeten worden uitgeschreven, worden niet meer meegenomen bij het bepalen van de contributie voor het nieuwe jaar. Organisaties die meerdere personen als deelnemer registreren, krijgen een collectiviteitskorting. Dit is dezelfde staffel als waarop tot 1 januari 2018 de derde-debiteur aanspraak kon maken.

Met ingang van 1 januari 2018 geldt dat contributiefacturen uitsluitend naar het lid zelf gestuurd worden. Dat betekent dat de mogelijkheid tot het aanwijzen van een zogenaamde ‘derde-debiteur’ is geschrapt. In 2018 geldt nog een overgangsregeling voor leden die voor 1 januari 2018 een derde-debiteur hebben aangewezen. Met ingang van 1 januari 2019 is ook voor hen de hoofdregel van toepassing.

FMN verwacht overigens dat het voor bijna alle organisaties die nu ‘derde-debiteur’ zijn aantrekkelijker is om het bedrijfslidmaatschap aan te gaan en iedereen waarvoor nu als derde-debiteur contributie wordt betaald onder dat lidmaatschap te registeren. Het vereenvoudigt de administratieve processen voor alle betrokkenen, het is mogelijk fiscaal interessanter en financieel maakt het verder geen verschil ten opzichte van 2017.

Mogelijke situaties derde-debiteur

We onderscheiden voor derde-debiteuren drie mogelijke situaties:

• Situatie 1: De derde-debiteur wil als organisatie het bedrijfslidmaatschap aangaan en alle personen die op de contributiefactuur staan onder dit lidmaatschap registreren

De derde-debiteur hoeft niets te doen; binnen 10 dagen na het betalen van de contributiefactuur (en uiterlijk 1 mei) registreren we de derde-debiteur als bedrijfslid en hevelen we de persoonlijke lidmaatschappen die op de contributiefactuur staan over naar dit bedrijfslidmaatschap.

• Situatie 2: De derde-debiteur wil als organisatie het bedrijfslidmaatschap aangaan, maar niet alle personen die op de contributiefactuur staan onder dit lidmaatschap registreren
  • Uiterlijk binnen 10 dagen na het betalen van de contributiefactuur (en uiterlijk 1 mei) geeft de derde-debiteur via ledenadministratie@fmn.nl door welke personen niet onder een bedrijfslidmaatschap mogen worden geregistreerd;
  • Na het verstrijken van de termijn registreren wij de derde-debiteur als bedrijfslid en hevelen we de persoonlijke lidmaatschappen van de personen over die onder het bedrijfslidmaatschap geregistreerd kunnen worden.
  • Voor personen die niet onder het bedrijfslidmaatschap mogen worden geregistreerd,  verandert er in 2018 niets; ze blijven zelf lid en de derde-debiteur betaalt dit jaar nog de contributie. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar ontvangt de persoon die niet onder het bedrijfslidmaatschap wordt geregistreerd zelf de contributiefactuur (tenzij inmiddels via een ander bedrijfslidmaatschap geregistreerd).

NOOT 1: organisaties die het bedrijfslidmaatschap aangaan, moeten in elk geval één persoon onder dat lidmaatschap registreren; 
NOOT 2: een aanvullende NFC Index module is alleen door af te nemen door organisaties die als organisatie lid zijn van FMN;
NOOT 3: het aantal personen dat onder een bedrijfslidmaatschap wordt geregistreerd, is relevant voor het recht op en de hoogte van de collectiviteitskorting.

• Situatie 3: De derde-debiteur wil als organisatie géén bedrijfslidmaatschap aangaan
  • Uiterlijk binnen 10 dagen na het betalen van de contributiefactuur (en uiterlijk 1 mei) geeft de derde-debiteur via ledenadministratie@fmn.nl door dat deze als organisatie niet het lidmaatschap zal aangaan;
  • In 2018 verandert er niets; alle personen op de contributiefactuur blijven persoonlijk lid, in 2018 betaalt de derde-debiteur nog gewoon als derde-debiteur de contributie en met ingang van 2019 betaalt het lid zelf de contributie (tenzij inmiddels via een ander bedrijfslidmaatschap geregistreerd).

NOOT: deze optie is niet mogelijk voor organisaties die de aanvullende NFC Index module afnemen of willen afnemen.

Uitzonderingssituaties

Als een organisatie in 2017 lid was van NFC Index en jij voor dat lidmaatschap de vaste contactpersoon was, dan is er sprake van een uitzonderingssituatie. In dit geval geldt:

• Door de fusie is de organisatie per 1 januari 2018 bedrijfslid van FMN geworden;
• De vaste contactpersoon voor het NFC Index-lidmaatschap is per 1 januari als deelnemer onder dit FMN-bedrijfslidmaatschap geregistreerd;
• Was de vaste contactpersoon in 2017 al (persoonlijk) lid van FMN, dan is dat lidmaatschap per 1 januari 2018 overgeheveld naar een registratie onder het bedrijfslidmaatschap van de betreffende organisatie;
• Betaalde de vaste contactpersoon in 2017 zelf de contributie voor het FMN-lidmaatschap, dan stopt dat met ingang van 2018, omdat we het lidmaatschap hebben overgeheveld naar het bedrijfslidmaatschap;
• Betaalde de organisatie al als derde-debiteur de FMN-contributie voor de vaste contactpersoon, dan verandert er (anders dan de formele overheveling van het persoonlijke lidmaatschap) praktisch gezien weinig.


Vragen?

Neem contact op met FMN via ledenadministratie@fmn.nl.