Klimaatopgave


Visie en standpunt FMN

FMN_klimaatdoelstellingen

De komende decennia staan in het teken van klimaatneutraliteit, circulariteit en inclusiviteit. De impact van die ontwikkelingen op hoe wij werken, zaken doen, leren, wonen en leven zal groot zijn. De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Hun invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken, is groot.

FMN gaat verder waar energielabels stoppen

Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Dit doen we door gebruikers en eigenaar/gebruikers van gebouwen te ondersteunen en de markt te informeren. Maar ook door kaderscheppend bezig te zijn en de normen en doelstellingen te beïnvloeden. FMN gaat verder waar energielabels stoppen. Kortom, een serieuze bijdrage aan het realiseren van de urgente klimaatdoelen van Parijs.

Slimme meters

Gebouwen creëren voortdurend een vraag naar grondstoffen: materialen, energie, water, producten en services. In de aanpak van bestaande gebouwen wordt vaak ingezet op verduurzaming in combinatie met een grootschalige renovatie. FMN ziet juist ook kansen in beheer, onderhoud en forse beheersing op gebruik om het energieverbruik terug te dringen en zo de klimaatdoelstellingen te halen. Slimme meters en inzicht in alle gebouwgegevens zijn essentieel. Ook zullen we de klimaatdoelstellingen van Parijs moeten verwerken in een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan, zodat we niet pas in 2049 gaan renoveren naar CO2-neutraal.

Shared incentive

FMN vertegenwoordigt zowel de eindgebruikers van gebouwen in eigendom als de eindgebruikers van gehuurde gebouwen. Bijzondere aandacht gaat uit naar situaties waarbij de eigenaar niet gelijk is aan de huurder van het gebouw, omdat dit het welbekende split incentive met zich meebrengt. Inmiddels hebben we goede instrumenten om van een split incentive een shared incentive te maken.

Samenwerking in de keten

Ook wil FMN aandacht geven aan het vliegwiel dat gecreëerd kan worden door samenwerking in de keten. Marktpartijen in het onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen zijn belangrijke partners bij het verduurzamingsvraagstuk van onze gebouwen. FMN verbindt deze partijen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken.

Wat doet FMN?

FMN richt zich zowel op een circulaire als inclusieve economie. De circulaire economie maakt grondstofkringlopen sluitend. Materialen vertegenwoordigen waarde. De gebouwde omgeving verbruikt ruim dertig procent van alle grondstoffen in Nederland. Facility- en vastgoedmanagers worden de nieuwe grondstofmanagers van de toekomst. De facilitaire branche maakt de hele cycli van inkoop naar exploitatie tot einde gebruik mee. Om de circulaire economie een versnelling te laten doormaken, is bij uitstek het facilitaire domein geschikt om te experimenteren en ervaring op te doen. Dit zonder te veel risico voor het primaire proces, maar met grote impact op het milieu (met invloed op de totale inkoopketen).

FM en de inclusieve economie

Het facilitaire werkveld heeft als doel het creëren van een prettige werkomgeving om het beste uit de mensen te halen, te ontmoeten, te ontspannen en op te laden. Met een positief effect op gezondheid, productiviteit en creativiteit. Daarnaast is exclusiviteit ook het creëren van betrokkenheid. Betrokken mensen weten de missie van een organisatie goed over te brengen, zijn onderdeel van de oplossing en nemen verantwoordelijkheid. Betrokkenheid gaat ook over participatie en de mogelijkheid om initiatief te nemen door zowel de facilitaire branche als gebruikers van gebouwen. Door de diversiteit aan werk en benodigde capaciteiten kan de facilitaire branche op grote schaal sociale waarde toevoegen voor kwetsbare groepen als het gaat om werk, opleiding en ontwikkeling.

Waar is FMN vertegenwoordigd?

FMN levert op verschillende plekken een bijdrage als het gaat om verduurzaming van de gebouwde omgeving. We brengen niet alleen informatie, maar halen ook belangrijke informatie op die we delen met onze leden. FMN is onder meer vertegenwoordigd in:

• Platform Duurzame Huisvesting
• De Bouwagenda
• Sectortafel Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord
• EU FM Coalition
• Deltaplan Duurzame Renovatie
• Dutch Green Building Council
• Cirkelstad
• Duurzaam Gebouwd
• Green Deal circulaire gebouwen
• Green Deal circulair inkopen
• Social Enterprise NL
• MVO Nederland
• CB23
• Kantoor vol energie

Handvatten om te verduurzamen

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet alleen ‘hot’, het is ook een must. Wat je ook vindt van energieprestatielabels voor kantoorgebouwen, feit is dat gebouwen in 2023 allemaal voorzien moeten zijn van energieprestatielabel C. Ook het afschakelen van de gastoevoer heeft impact op jouw gebouw. FMN ontsluit informatie die jou kan helpen belangrijke stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Daarnaast zijn er binnen FMN tal van experts die je graag op weg helpen met de eerste stappen of juist voor een versnelling kunnen zorgen in de verduurzaming van je gebouw. En wees gerust, ook zonder grote en meeslepende renovaties kun je al veel bereiken.

Aanbod CFP Green Buildings

Wist je dat je als FMN-lid gebruik kunt maken van een zeer aantrekkelijk aanbod van onze Zilveren Partner CFP Green Buildings? Tegen een sterk gereduceerd tarief krijg je toegang tot een softwarepakket dat jou inzicht geeft in de businesscase van jouw verduurzamingsmaatregelen. Lees hier meer.

Vragen?

Heb  je vragen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving, neem dan contact op met:

Voorbeelden van duurzame gebouwen

De lijst van gebouwen die een voorbeeld zijn voor verduurzaming of energiebesparing groeit langzaam, maar gestaag. Het goede nieuws is dat lang niet altijd een ingrijpende verbouwing of renovatie nodig is. Tijdens het FMN-symposium ‘Verduurzamen van gebouwen: wat, waarom en hoe?’ op 14 maart 2018 passeerden tal van voorbeelden de revue. Bij nieuwbouw (C) zijn deze maatregelen evident, maar meer sociale innovatie is nodig bij de duurzame aanpak bestaande voorraad gebouwen (A) en duurzame renovatie/transformatie (B). Op deze pagina hebben we een aantal voorbeelden in de drie categorieën voor je op een rij gezet.

 

 

 

 

 

 

 

Het World Trade Center in Amsterdam

Laatste nieuws

Downloads