Overige publicaties

Facility Management marktonderzoek 2014, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen

De publicatie Facility Management marktonderzoek 2014, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen toont aan dat de omvang van de Nederlandse facility management markt 77,2 miljard euro bedraagt ten opzichte van de 80,1 miljard euro in 2011. Een krimp van 2,9 miljard euro (3,8 %), waarmee de omvang van de facility management markt tot onder het niveau van voor de recessie daalt. Deze publicatie is uitgevoerd door branchevereniging Facility Management Nederland (FMN)) en Twynstra Gudde adviseurs en managers.
Meer informatie over de publicatie vindt u hier. U kunt een exemplaar (of meerdere) hier bestellen.

Hoe duurzaam is facility management in Nederland

Facility managers spelen een belangrijke rol in en bij het duurzaamheidsbeleid van organisaties. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 300 facility managers naar duurzaam FM in Nederland. Van de respondenten geeft  69% aan duurzaamheid opgenomen te hebben in hun FM-beleid en de meeste respondenten zien zichzelf als adviseur bij duurzaamheidsmaatregelen. Toch valt er op het vlak van duurzaamheid nog veel te winnen.

Voor het volledige onderzoeksrapport klik hier.

Het onderzoek werd in opdracht van FMN uitgevoerd door CFP en de Academie Facility Management van de Haagse Hogeschool.

De Facility Manager Onderneemt 2012

De vijfde editie van het Profielonderzoek Facility Management 2012 ‘De facility manager onderneemt’. Het profielonderzoek is een initiatief van Hospitality Interim & Search, beroepsvereniging FMN en Kluwer waarmee de context, de positie en het profiel van de facility manager al 15 jaar periodiek in kaart worden gebracht.

Achtergrond

Het vijfde profielonderzoek Facility Management is mogelijk gemaakt door de deelname van circa 400 facility managers uit de Nederlandse FM-markt aan de enquête. Tevens zijn met een aantal professionals interviews gehouden over competentieontwikkeling. Een clustering en analyse van deze informatie heeft geresulteerd in een goed en betrouwbaar beeld van het profiel van de facility manager in 2012 en de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Veranderende omgeving

Het onderzoek laat zien dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied zich snel voltrekken.  Door de recessie is een organisatie meer dan ooit gedwongen om scherp te kiezen voor onderscheidend vermogen. Dat vraagt om een eigen identiteit, een stevig DNA waarop organisaties herkenbaar zijn, het verschil laten zien. Tegelijkertijd worden organisaties gedwongen om slimme oplossingen te bedenken voor het rendement van de eigen organisatie.

De facility manager onderneemt

De uitdagingen van de facility managers van vandaag vragen om een structuur en stijl waar samenwerken, vindingrijkheid en snelheid meer ruimte krijgen. Zo is ondernemerschap bijvoorbeeld de snelste stijger in de gevraagde competentieset van de facility manager en worden klantgerichtheid en ondernemerschap benoemd als dé competenties voor de toekomst. 

Profiel & beloning van de facility manager

De gemiddelde facility manager is nog steeds man en valt in de leeftijdscategorie 41 t/m 60. De aanwas van vrouwelijke facility managers is tot stilstand gekomen en bedraagt nu 30%. De gemiddelde leeftijd neemt toe en het aantal dertigers neemt fors af. De verwachting is dat het vakgebied vergrijst en ontgroent. Over het algemeen is de facility manager hoog opgeleid en heeft een vakgerichte opleiding genoten.

De facility manager is verantwoordelijk voor circa 2.344 pandbewoners. In vergelijking met eerdere jaren bedraagt de toename bijna 6% per jaar. De grootste stijging vindt plaats in de kleinere organisaties en/of organisatieonderdelen. Dat betekent dat de meer tactische/

operationele facility manager een aanzienlijk grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen. Het aantal m2 dat onder de verantwoording van de gemiddelde facility manager valt, is gestabiliseerd op 64.750 m2. De facility manager verzorgt inmiddels dus meer mensen met minder meters en heeft met een budget van gemiddeld € 10.816 per persoon 1,6% per jaar minder te besteden.

Het complete boek  kunt u hier bestellen voor 12,- ex. btw.

De toekomst van facility management in Nederland

Deze publicatie, van de hand van dr. ir. A.F. (Dries) van Wagenberg, is een terugblik op vijftien jaar onderzoek naar het fenomeen facility management (FM) om mede op basis daarvan een beeld van de toekomst voor dit domein te ontwikkelen.

Alle leden van FMN hebben de publicatie eind januari 2011 ontvangen. Het boek is ook te bestellen bij FMN via het bestelformulier

Hoewel het domein facility management voortdurend in beweging is blijkt er toch een duidelijke lijn in de ontwikkelingen waar te nemen. In dit boek worden deze ontwikkelingen bloot gelegd en wordt gekeken naar de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Zij kunnen zo onderdeel zijn van een discussie van de belanghebbenden over de gewenste toekomst. Dr. ir. A.F. van Wagenberg: ‘Dit boek is bedoeld om het gesprek daarover te ondersteunen en te stimuleren. Hoe verliep het werk vroeger, hoe gaat het nu en wat kan men verwachten van de ontwikkeling in Nederland in de periode 2010-2020?’

Dit boek is gebaseerd op de vak- en wetenschappelijke literatuur en op kennis van tweeëntwintig experts die dr. ir. A.F. van Wagenberg in 2009 heeft geïnterviewd. In het onderzoek is ook gekeken naar ontwikkelingen bij de beroepsvereniging FMN, opleidingen voor FM en onderzoekinstituten. Ook deze partijen beïnvloeden de ontwikkeling van FM als professioneel vakgebied en beïnvloeden de toekomst. De centrale vraag voor dit boek luidt: ‘Ontwikkelt de besturing van het domein zich in de richting van een professionalisering van het management van de facilitaire activiteiten door toepassing van gevalideerde bedrijfskundige kennis en ervaring? Of ontwikkelt de besturing zich in de richting van een eigenstandige professionele specialisatie van de bedrijfskunde met eigen vraagstellingen, inhoudelijke kennis, instrumenten en vaardigheden?’

De waarheid over Parkmanagement

Auteurs: Hans Topée, Abraham de Zwart en overige leden kring Parkmanagement FMN
Dit boekwerkje is een neerslag van de stand van zaken op dit moment van het begrip Parkmanagement. Welke waarde voegt Business Parkmanagement toe aan facility management? Is Parkmanagement nu een facilitair instrument, een vastgoedelement, een verzameld inkooptraject, het spel van de overheid en de gemeenten of is er iets bovenliggend, iets dat nog ontdekt moet worden? Of is het gewoon managen van een aantal zaken die situationeel ergens bij horen?
De kring Parkmanagement van Facility Management Nederland (FMN) probeert hierop antwoord te geven in haar publicatie. De waarheid over Parkmanagement is een vervolg op het eerste boekje van de kring Parkmanagement De thermometer in Parkmanagement uit 2005.

Leden van FMN hebben de publicatie in 2008 ontvangen bij FMI, nummer 4.
De waarheid over Parkmanagement is ,zolang de voorraad strekt, te bestellen via het FMN-bureau, fmn@fmn.nl. De publicatie is voor leden gratis en voor niet-leden €10,00 (exclusief BTW).

De thermometer in Parkmanagement

Auteurs: Hans Topée, Abraham de Zwart
In De thermometer in parkmanagement staan de eerste bevindingen van de kring Parkmanagement. Deze kring heeft als doelstelling kennis over parkmanagement te vergaren en te delen in een zo breed mogelijke betekenis van het woord. De kring heeft in diverse samenstellingen en aan de hand van een aantal brainstormsessies getracht parkmanagement in kaart te brengen. De resultaten zijn gebundeld in De thermometer in parkmanagement.

De thermometer in parkmanagement is ,zolang de voorraad strekt, te bestellen via het FMN-bureau, fmn@fmn.nl. De publicatie is voor leden gratis en voor niet-leden €10,00 (exclusief BTW).

De Facility Manager Regisseert

Op 15 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) presenteerde Heleen Ruys van Hospitality Interim de ‘headlines’ van een omvangrijk onderzoek naar positie, taken en verantwoordelijkheden van de Facility Manager in Nederland. Het onderzoek onder 500 facility managers met een gezamenlijk budget van € 3 – 5 miljard is tot stand gekomen in samenwerking met Facto Magazine en onder auspiciën van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

“Het onderzoek toont onmiskenbaar aan dat opdrachtgevers in Nederland in een snel tempo kiezen voor eigen facility management op een stevig niveau en de uitvoeringspraktijk steeds meer en steeds hoger in de bedrijfskolom over te laten aan de markt. Dat gebeurt met chirurgische precisie en dat kan nu ook door een snelgroeiende en ontwikkelende facilitaire aanbiedersmarkt, een ontwikkeling die we herkennen uit onze adviespraktijk”, aldus Henk Visser, algemeen directeur van Hospitality Consultants & Interim. “Een dergelijk onderzoek bij de bron is belangrijk omdat de aanbiedersmarkt nog te jong en te versplinterd is om daar facility management breed zinnige dingen over te kunnen zeggen. Als partner van de beroepsvereniging FMN investeren we al vele jaren met de vereniging onafgebroken in het verkennen van de ontwikkelingen in het vak. Het is belangrijk voor een branche om ontwikkelingen vroegtijdig te kunnen duiden en op relevantie en waarde te kunnen inschatten”.

Het profielonderzoek Facility management 2009 ‘De Facility Manager Regisseert’ is het vierde onderzoek op rij over de achtergrond van de facility manager (geslacht, leeftijd, opleiding en werkervaring), omgeving (zoals branche, organisatieomvang, verantwoordelijkheden, taken en budgetten) en de veranderingen in het werkveld door onder meer verdere uitbesteding en de opkomst van de regieorganisatie. Ook beloning en arbeidsvoorwaarden worden in het onderzoek belicht. De resultaten van het onderzoek onderscheiden zich door diepgang en de samenhang met de ontwikkelingen in het facilitaire werkveld.

De resultaten zijn vanaf de zomer beschikbaar in boekvorm. Alle leden van FMN hebben in september 2009 het boekje ‘De Facility Manager Regisseert’ automatisch ontvangen. Andere belangstellenden kunnen het boekje bestellen via de Facto magazine shop.  

Geschiedenis van Facility Management

Auteurs: drs. W. Ytsma en M.M. Ytsma
Voor de identiteit en eigenwaarde van een vak en zijn beoefenaar(s), is het goed te weten waar de wortels liggen. In De geschiedenis van Facility Management (van zoetelaar tot facility manager) gaan de auteurs op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van facility management. Volgens velen is facility management een nakomertje. Financieel, operationeel, personeels- en it-management zijn al veel eerder op de kaart gezet en hebben een stevige plek verworven in de structuur van organisaties. Maar is facility management wel zo nieuw en zijn collega-managementdisciplines zoveel ouder? De auteurs ontdekken dat facility management een oud vak is dat in veel verschillende gedaanten door de eeuwen heen gevonden kan worden. Het woord is nieuw, maar de onderliggende processen zijn dat niet!

De geschiedenis van Facility Management richt zich op de karakteristieken van het Nederlandse facility management. Het boek is opgebouwd rond drie grote periodes in de geschiedenis, beginnend met de Gouden Eeuw, die ieder hun sporen hebben nagelaten in het facilitair management van vandaag. De drie periodes worden afgewisseld door vier intermezzo’s waarin op specifieke onderwerpen wordt ingegaan: zorg, kantoor, uitbesteding en onderwijs. Alle teksten worden omlijst door illustratieve doorkijkjes uit de geschiedenis en in een fotokatern van zestien pagina’s trekken de facilitaire sporen in beelden aan de lezer voorbij. 

Om de De Geschiedenis van Facility Managment  te downloaden klik hier.

De Breinwerker

De Breinwerker

De Breinwerker

Iris Bakker, redactie

Uitgeverij FMN

ISBN: 9789490850012

 

In de huisvestingswereld van de dagelijkse dag zijn we naarstig aan het zoeken naar de gouden sleutel die ons toegang geeft tot de productieve werkomgeving. Voor elke onderneming is het behalen van productiviteit immers een levensvoorwaarde. Omdat vooral de meer technisch georiënteerde invalshoek het zwaartepunt vormt bij het maken van huisvestingskeuzes, genereert dit een ondoordringbaar huisvestingsoerwoud van allerhande technische oplossingen die ogenschijnlijk tot het productiviteitswalhalla zouden leiden. Het is echter waardevol stil te staan bij de vraag of iemand eigenlijk wel productief zou willen zijn en waarom dat dan zo is. En dan blijkt dat productiviteit deel vormt van de mens zelf, van de mens als holistisch wezen. Naast de technische visie, blijken disciplines als psychologie, organisatiekunde, maar ook bijvoorbeeld fysiologie, neurologie en filosofie een interessante meerwaarde te bieden. Op deze manier ontstaat een omgeving waar mensen kunnen floreren, mensen die in feite allen ‘breinwerkers’ zijn. Graag neemt deze Breinwerker u aan de hand om met enthousiasme te laten zien hoe kansrijk de fysieke werkomgeving kan zijn. Wij wensen u als lezer een plezierige leeswandeltocht.

 

Peter Vink, Theo van der Voordt, Liesbeth Groenesteijn, Iris de Been, Tony Gaillard, Stanley Kurvers, Joe Leijten, Jan de Boon en Iris Bakker.

De Breinwerker is helaas uitverkocht. U kunt hier de publicatie nog wel digitaal downloaden.

Leden van FMN hebben een exemplaar ontvangen bij FMI 5 in 2010.

Gebouwaanvulling op het BedrijfsContinuïteitsPlan

Gebouwaanvulling
Publicatie over aanvullende maatregelen die binnen het BedrijfsContinuïteitsPlan kunnen worden genomen in geval van een pandemie. Wilt u kunnen beschikken over meerdere exemplaren, dan kunt u dit rapport hier downloaden in pdf formaat.

De markt van integraal facility management in beeld gebracht

Markt integraal FM in beeld
Titel:           De markt van Integraal Facility Management in beeld gebracht, 
                    Een verkennend onderzoek naar de stand van zaken
Auteur(s):   Richard Lennartz 
                    Rob Veeke
Publicatie:  2009

Integrated Facility Management is een serieuze optie voor organisaties voor de inrichting van hun facilitaire organisatie.

Sinds 2003 heeft Significant meerdere rapporten over het onderwerp Integrated Facility
Management gepubliceerd. Steeds weer bleek de markt te groeien en werd de verwachting
uitgesproken dat deze trend zich de komende jaren zou voortzetten.

De huidige economische situatie heeft de vraag naar Integrated Facility Management in een stroomversnelling gebracht. Daarom heeft FMN besloten de onderzoeksresultaten deze keer samen met Significant uit te brengen, zodat daarmee een zo breed mogelijk publiek bereikt wordt.

U kunt de publicatie hier downloaden.

Leidraad Green Lease - eindrapport

Leidraad Green Lease
Een duurzaam huurcontract, oftewel een Green Lease, is elk huurcontract dat een duurzaam resultaat tot gevolg heeft. Afspraken over energie, afval en water kunnen hiervan onderdeel uitmaken.
Het toepassen van een Green Lease is een manier om het probleem van de split incentive bij het verduurzamen van bestaande bouw of het realiseren van nieuwbouw op de Nederlandse kantorenmarkt. In een Green Lease kunnen concrete afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten, besparingen en opbrengsten van het verduurzamen van het vastgoed.

De Leidraad geeft naast de theorie van een Green Lease, de aanpak voor het opstellen van een dergelijk duurzaam huurcontract en een aantal voorbeelden van duurzame huurcontracten op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Klik hier om de publicatie als PDF te downloaden.

Whitepaper 'Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening'

Bij de invoering van Het Nieuwe Werken blijft de facilitaire dienstverlening vaak beperkt tot een nieuwe huisvesting. HNW, facilitaire diensten en huisvesting hangen echter sterk samen.
In de ontwikkeling van HNW is sprake van een wisselende vraag naar dienstverlening. In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak.

De publicatie is te downloaden en is in hard-copy onder de leden verspreid.

Onderzoeksrapport 'Wat wil de eindgebruiker

Met het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren hebben CoreNet en FMN zich als doel
gesteld om inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers stellen aan hun huisvesting.
CoreNet en FMN hebben hiervoor een werkgroep opgericht die tweejaarlijks onderzoek
uitvoert naar eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten,
flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie. Deze werkgroep is in
januari 2013 van start gegaan.
In de eerste fase is vooral gebruik gemaakt van bestaande kennis en betreft een eerste
verkenning. De samenvatting van deze eerste resultaten is kosteloos te downloaden.
Download hier de samenvatting van de eerste onderzoeksresultaten
Voor meer informatue kunt u ook kijken op www.fmn.nl/eindgebruiker

De toegevoegde waarde van FM

De nieuwste publicatie in de reeks van FMN-uitgave betreft "De toegevoegde waarde van FM" van Theo van der Voordt en Jet Prevosth. 

In dit boekje wordt concreet invulling gegeven aan de toegevoegde waarde van FM. Op basis van interviews met Facility Managers van acht Nederlandse ziekenhuizen wordt in beeld gebracht op welke waarden vooral wordt gestuurd, hoe hieraan concreet invulling wordt gegeven, en welke waarden prioriteit krijgen. Deze verkenning van het veld biedt Facility Managers en andere betrokkenen bij FM een referentiekader voor de FM-strategie van de eigen organisatie en de strategie van de FM-organisatie. Voor studenten aan FM-opleidingen kan de studie inspireren tot vervolgonderzoek binnen de zorgsector en verbreding naar andere sectoren.

Het eerste exemplaar is tijdens de ALV van FMN op 16 november jl. overhandigd aan FMN voorzitter Wim Ledder. 

Belangstellenden kunnen de publicatie hier downloaden.