Over FMN

Het facilitaire domein is veelomvattend, enorm in ontwikkeling. De behoefte aan actuele kennis, nieuws en standpuntuitwisseling groeit bij de FM professional. FM verantwoordelijken, leveranciers, adviseurs, docenten en studenten ervaren dit allemaal vanuit hun eigen invalshoek.

Facility Management Nederland (FMN) is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. We zijn een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren. FMN heeft zich als doel gesteld om de positie van de professional en het vakgebied te versterken.Missie
FMN is een (pro)actief netwerk van professionals binnen het facilitair domein, gericht op kennisontwikkeling, delen van kennis en ervaring, en profilering van facility management.

Visie
FMN bindt haar leden door het bieden van netwerkfaciliteiten en het ontsluiten en ontwikkelen van facilitaire kennis en onderzoek. FMN maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoord Facility Management, legt verbindingen met verwante spelers op nationaal en internationaal niveau en draagt bij aan de profilering van het facilitaire domein in Nederland door actief naar buiten te treden in facilitaire en algemene media.

Leden
FMN heeft circa 1500 leden: professionele facility managers in grote en kleine ondernemingen, instellingen voor gezondheidszorg en overheidsinstanties. Maar ook aanbieders van facilitaire producten en diensten, adviseurs en interim professionals, vertegenwoordigers van aanverwante verenigingen, het facilitaire onderwijs en studenten vullen het ledenbestand.
De vereniging verzorgt een aantal publicaties voor de leden: de vaktijdschriften FMI, de jaarlijkse FMN-almanak en het e-zine dat de leden tweewekelijks informeert over actuele berichtgeving op de FMN-website. Daarnaast worden jaarlijks diverse landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten staat niet alleen kennisoverdracht centraal, maar speelt ook de netwerkfunctie een belangrijke rol.
Voor de Nederlandse facility manager is het belangrijk om lid te zijn van FMN. De kracht van het netwerk draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de facility manager. En een professionele facilitaire afdeling is goed voor een organisatie. Het lidmaatschap van FMN draagt daaraan bij.

Verenigingsstructuur
Het hoogste orgaan binnen FMN is de Algemene Ledenvergadering. In deze setting komen de leden van de vereniging tweemaal per jaar bijeen. Ook kent de vereniging een bestuur en een convent en zijn er verschillende commissies binnen FMN actief.
FMN kent een regionale structuur: ieder lid is ingedeeld in een regio. Daarnaast is elke verzameling van leden mogelijk in een kenniskring. Een kenniskring kan bestaan uit leden die interesse hebben in een specifiek deelgebied van facility management, maar kan ook bestaan uit leden die werkzaam zijn in dezelfde branche. Per kenniskring kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan met relevante, aanverwante groepen. Zo heeft de FMN-kring Facilitaire Inkoop een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Tot slot kunnen leden een projectgroep vormen voor de uitvoering van een bepaalde opdracht. 

Internationale samenwerking
FMN heeft een samenwerkingsverband met IFMA, de wereldwijde facility management vereniging. Het vroegere IFMA Holland is samengegaan met FMN. FMN-leden zijn in het kader van deze samenwerking automatisch custom-member van IFMA.
FMN verzorgt voor IFMA onder andere de cerftificeringen voor CFM, FMP en SFP.
Door deze samenwerking is FMN internationaler georiënteerd. FMN-leden hebben veel interesse in facility management in het buitenland. Vanuit het buitenland is er tevens veel interesse in facility management in Nederland omdat ons land als vooruitstrevend gezien wordt op dit vakgebied.

FMN is ook lid van EuroFM, de europese facility management vereniging.

Voor het leggen en onderhouden van internationale facility management contacten heeft FMN de commissie Internationaal.

Beleidsplan 2011-2015
Het beleidsplan 2011-2015 is tot stand gekomen door verschillende stappen te zetten.
Ten eerste is voorzitter Wim Ledder bij zijn aantreden in gesprek gegaan met in- en externe stakeholders van FMN.  Dit heeft veel inspiratie opgeleverd voor het nieuwe beleidsplan.
Het Convent+ en de commissie FM2015 hebben enkele relevante meerjarenthema's aangedragen en enkele leden hadden tips om het bestuur beter neer te zetten.
Deze input en een geslaagde beleidsdag hebben geleid tot het beleidsplan 2011-2015.
U kunt hier het plan inzien.


FMN-bureau
Het FMN-bureau in Den Haag staat u graag te woord:

FMN
Bezuidenhoutseweg 187e
2594 AH Den Haag
Tel.: 070 - 206 01 76 

fmn@fmn.nl